1. Въведение

Тези Правила и условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Възможно е да сте обвързани с допълнителни договори, свързани с взаимоотношенията ви с нас или продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство и ще имат предимство.

2. Обвързване

Като се регистрирате, осъществявате достъп или използвате по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия, изложени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Правила и условия. В някои конкретни случаи можем също така да ви помолим изрично да се съгласите.

3. Електронна комуникация

Като използвате този уебсайт или комуникирате с нас по електронен път, вие се съгласявате и потвърждавате, че можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или като ви изпратим имейл, и вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщенията, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, включително, но не само, изискването такива съобщения да бъдат в писмен вид.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.

4.1 Всички права са запазени

Всички права са Освен ако конкретното съдържание не изисква друго, не ви се предоставя лиценз или каквото и да е друго право съгласно авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, извършвате обратно инженерство, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, търгувате или комерсиализирате каквито и да е ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на задължителния закон (като правото на цитиране).

5. Newsletter

Независимо от гореизложеното, можете да препращате нашия бюлетин в електронна форма на други, които може да се интересуват от посещение на нашия уебсайт.

6. Third-party property

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Правила и условия на тези трети страни. Изразените мнения или материалите, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделени или одобрени от нас

Няма да носим отговорност за никакви практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

7. Responsible use

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, всички допълнителни договори с нас и приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и указания в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) зловреден компютърен софтуер; да използваме данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да провеждаме систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

8. Registration

Можете да се регистрирате за акаунт в нашия уебсайт. По време на този процес може да се наложи да изберете парола. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на паролите и информацията за акаунта и се съгласявате да не споделяте вашите пароли, информация за акаунта или защитен достъп до нашия уебсайт или услуги с никое друго лице. Не трябва да позволявате на друго лице да използва вашия акаунт за достъп до уебсайта, защото вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват чрез използването на вашите пароли или акаунти. Трябва да ни уведомите незабавно, ако разберете за разкриване на вашата парола.

След прекратяване на акаунта няма да се опитвате да регистрирате нов акаунт без нашето разрешение.

9. Refund and Return policy

9.1 Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 60 дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ изтича след 60 дни от деня на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се оттеглите от този договор чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) Нашите данни за контакт можете да намерите по-долу. Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но не е задължително.

Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова теглене на траен носител (например по имейл).

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на отказ преди изтичането на срока за отказ.

9.2 Ефекти от оттеглянето

Ако се оттеглите от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния тип стандарт доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите средства за плащане като сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на такова възстановяване.

Ако сте поискали да започнете да предоставяте услуги по време на периода за отказ, трябва да ни платите сума, която е пропорционална на това, което е било предоставено, докато не ни съобщите за отказа си от този договор, в сравнение с пълното покритие от договора.

Моля, имайте предвид, че има някои законови изключения от правото на отказ и поради това някои артикули не могат да бъдат върнати или заменени. Ще ви уведомим дали това се отнася за вашия конкретен случай.

10. Публикувано от вас съдържание

Можем да предоставим различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и рецензии и различни социални медийни услуги. Може да не е осъществимо за нас да проверяваме или наблюдаваме цялото съдържание, което вие или други може да споделите или изпратите на или чрез нашия уебсайт. Ние обаче си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме всяко използване и дейност на нашия уебсайт и да премахваме или отхвърляме всяко съдържание по наше усмотрение. Като публикувате информация или по друг начин използвате каквито и да било инструменти за отворена комуникация, както е споменато, вие се съгласявате, че вашето съдържание ще отговаря на тези Общи условия и не трябва да бъде незаконно или незаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

11. Представяне на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия .

12. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такава модификация, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, или да се опитвате да заобиколите или заобиколите мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

  • този уебсайт или нашите продукти или услуги ще отговарят на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навреме, сигурно или без грешки;
  • качеството на всеки продукт или услуга, закупени или получени от вас чрез този уебсайт, ще отговори на вашите очаквания.

Нищо в този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако имате нужда от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичащи от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт.

Освен доколкото някой допълнителен договор изрично посочва друго, нашата максимална отговорност към вас за всички щети, произтичащи от или свързани с уебсайта или продукти и услуги, предлагани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на правно действие, което налага отговорност (независимо дали по договор, справедливост, небрежност, умишлено поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъде ограничена до общата цена, която сте ни платили, за да закупите такива продукти или услуги или да използвате уебсайта. Това ограничение ще се прилага съвкупно за всички ваши искове, действия и основания за действие от всякакъв вид и естество.

14. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.

Ние приемаме вашите лични данни сериозно и се ангажираме да защитаваме поверителността ви. Ние няма да използваме вашия имейл адрес за нежелана поща. Всички имейли, изпратени от нас до вас, ще бъдат само във връзка с предоставянето на договорени продукти или услуги.

15. Достъпност

Ние се ангажираме да направим съдържанието, което предоставяме, достъпно за хора с увреждания. Ако имате увреждане и не можете да получите достъп до която и да е част от нашия уебсайт поради вашето увреждане, ние ви молим да ни изпратите известие, включително подробно описание на проблема, който сте срещнали. Ако проблемът е лесно разпознаваем и разрешим в съответствие със стандартните за индустрията инструменти и техники за информационни технологии, ние незабавно ще го разрешим.

16. Ограничения за износ / Законово съответствие

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или покупката на продуктите или услугите, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранен. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на България.

17. Партньорски маркетинг

Чрез този уебсайт можем да участваме в партньорски маркетинг, при който получаваме процент или комисионна от продажбата на услуги или продукти на или чрез този уебсайт. Може също така да приемем спонсорство или други форми на компенсация за реклама от бизнеса. Това разкриване има за цел да се съобрази със законовите изисквания за маркетинг и реклама, които може да се прилагат, като например правилата на Федералната търговска комисия на САЩ.

18. Възлагане

Нямате право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители никое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Правила и условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

19. Нарушения на тези Правила и условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашия доставчик на интернет услуги да поиска да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започне съдебно дело срещу вас.

20. Форсмажор

С изключение на задълженията за плащане на пари по настоящото, никакво забавяне, неуспех или пропуск от която и да е страна да изпълни или спази което и да е от задълженията си по настоящето няма да се счита за нарушение на настоящите Правила и условия, ако и докато такова забавяне, неуспех или пропуск възниква поради причина извън разумния контрол на тази страна.

21. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Общи условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

22. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и което и да е Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Правила и условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

23. Език

Тези Правила и условия ще се тълкуват и тълкуват изключително на английски език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

24. Цялостно споразумение

Тези Правила и условия представляват цялото споразумение между вас и Самир Ахмед във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

25. Актуализиране на тези Общи условия

Може да актуализираме тези Правила и условия от време на време. Датата, посочена в началото на тези Правила и условия, е датата на последната редакция. Ние ще Ви уведомим писмено за всякакви промени или актуализации и преработените Правила и условия ще влязат в сила от датата, на която Ви дадем такова известие. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуване на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето съгласие да спазвате и да бъдете обвързани от тези Правила и условия. За да поискате предишна версия на тези Правила и условия, моля свържете се с нас.

26. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, са под юрисдикцията на българските съдилища. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен, така че привеждат в действие намерението на настоящите Правила и условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

27. Информация за връзка

Този уебсайт е собственост и се управлява от Самир Ахмед.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия, като ни пишете или изпратите имейл на следния адрес: ue.vtpi-labolg@troppus
Ruse 7000

28. Изтегли

Можете също да изтеглите нашите Общи условия като PDF